Educational Codeforces Round 89(D. Two Divisors)数论

原题链接:https://codeforces.ml/contest/1366/problem/D

题意:n个数,对于每个ai,找到ai的任意两个大于1的因子d1和d2,若gcd(d1+d2,ai)=1,怎输出d1和d2,若找不到满足条件的两个因子,则输出-1

1≤n≤500000;1≤ai≤10000000;

input

10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 24

output

-1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 2 2
-1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 5 3

第一行为d1,第二行为d2

思路:

若gcd(x,y)=1,则gcd(x+y,x·y)=1

对ai进行质因数分解,则ai=(q1^k1)*( q2^k2)*(q3^k3)…*(qn^kn)

若ai是质数,结果肯定是-1

很显然q1^k1与q2^k2*q3^k3…*qn^kn是互质的

那么q1^k1 + q2^k2*q3^k3…*qn^kn与q1^k1* q2^k2*q3^k3…*qn^kn=ai也是互质的(由上面的定理可推导得知)

那么我们只需要找到ai的最小质因子即可

代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int a[500005],n;
int prime[10005],p[40005],cnt;
int d[3][500005];
void euler(int n)
{
  for(int i=2;i<=n;i++)
  {
    if(!p[i])
    {prime[++cnt]=i;}
    for(int j=1;j<=cnt;j++)
    {
      if(i*prime[j]>n)
      {break;}
      p[prime[j]*i]=1;
      if(i%prime[j]==0)
      {break;}
    }
  }
}
int main()
{
  euler(10000);
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {scanf("%d",&a[i]);d[1][i]=-1;d[2][i]=-1;}
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=500;j++)
    {
      if(a[i]%prime[j]==0)
      {d[1][i]=prime[j];break;}
    }
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(d[1][i]==-1)
    {continue;}
    int op=a[i]/d[1][i];
    while(op%d[1][i]==0)
    {op/=d[1][i];}
    if(op==1)
    {d[1][i]=-1;d[2][i]=-1;}
    else{
    d[2][i]=op;}
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {printf("%d ",d[1][i]);}
  printf("\n");
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {printf("%d ",d[2][i]);}
  printf("\n");
  return 0;
}

123

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注