Shallow Dream
若长时间未加载成功,刷新一下即可

少年听雨歌楼上。红烛罗帐。

壮年听雨客舟中。江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下。鬓已星星也。

悲欢离合总无情一任阶前、点滴到天明。

 

2020年2月21日 11:25 • 0条评论 • 508次阅读